BIPPoniedziałek, 25.6.2018

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Nazwa sprawy:

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

 1. Gniezno
 • składanie dokumentów: parter – Biuro Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 11, 61 424 66 15 lub drogą e-mail: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia, przedłożona w oryginale i kopii lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca.

Decyzja doręczana jest osobie zainteresowanej w terminie 14 dni od posiedzenia składu orzekającego.

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Gnieźnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia zespołowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • art. 6b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku
  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
 • art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych