Stanowisko Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania pani Małgorzaty Napierały

2008-08-07

Starosto Powiatowe w Gnieźnie oświadcza, iż pani Małgorzata Napierała w listopadzie 2007 roku wystąpiła z roszczeniem do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne. Roszczenie to w toku postępowania sądowego zostało zmienione przez w/w na roszczenie pieniężne z jednoczesnym wycofaniem wcześniejszego roszczenia. W trakcie postępowania sądowego STRONY ZAWARŁY UGODĘ, na której podstawie pani Małgorzata Napierała otrzymała kwotę 2.190 złotych brutto i WYCOFAŁA SWOJE ROSZCZENIA. W związku z zawartą ugodą z dnia 14 grudnia 2007 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. SPRAWA DEFINITYWNIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego dziwi fakt, iż o wyroku Sądu, podpisanej ugodzie, wreszcie o otrzymaniu kwoty pieniędzy pani Małgorzata Napierała nie poinformowała opinii publicznej!

Niezwykle istotne w omawianej sprawie są liczne i poważne zarzuty w stosunku do pracy pani Małgorzaty Napierały, zawarte w opinii Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dotyczą one uchybień wykazanych podczas przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu czynności związanych z nadzorem pedagogicznym. KO w Poznaniu poddało szczegółowej analizie dokumenty wewnątrzszkolne, przeprowadzone zostały przez wizytatora KO indywidualne rozmowy z nauczycielami szkoły, rodzicami uczniów oraz z lekarzami szpitala. W wyniku podjętych czynności stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze dydaktyki, wychowania oraz opieki, o których czytamy w w/w artykule. Świadczą one o tym, iż Pani Małgorzata Napierała nieprawidłowo sprawowała funkcję dyrektora placówki.

Należy bardzo mocno podkreślić fakt, iż w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu stwierdziło, że uchybienia w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowią podstawę do wprowadzenia natychmiastowych zmian w zarządzaniu szkołą.

Ponadto należy dodać, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gnieźnie wyraziła wotum nieufności wobec p. Napierały. Została przeprowadzona w marcu 2007 roku przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kontrola, której przedmiotem było wyjaśnienie spraw – problemów pomiędzy kierownictwem placówki a pracownikami, zawartych w piśmie, jakie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w lutym 2007 roku. Zarzuty w nim zawarte dotyczą między innymi:

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych zamierza oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawić na sierpniowym posiedzeniu, o czym także zostaną poinformowane media.
W obliczu tych faktów nasuwa się wniosek: trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść…

Ponadto, korygując błąd zawarty w w/w artykule, należy podkreślić, że Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XV/160/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 im. Janusza Korczaka w Gnieźnie. Przed wywołaniem w/w uchwały odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej ZSS nr 11 ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego, na którym przedstawiciel organu prowadzącego wyjaśnił nauczycielom jej intencje. Skutkiem tej uchwały był zamiar usunięcia uchybień, polegających na przyjmowaniu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Gnieźnie niebędących pacjentami Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Likwidację Zespołu planuje się na dzień 31 sierpnia 2009 roku. Przesunięcie terminu likwidacji na rok 2009 wynika między innymi z tego, iż nauczyciele w liczbie 27 osób, zatrudnieni w ZSS nr 11, są w trakcie uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji, których koszty w znacznej części zostaną pokryte przez Starostwo.

Wszystkie podjęte przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie działania zmierzają do usunięcia uchybień wykazanych między innymi w piśmie Kuratorium Oświaty nr WESWiO -402/63/08/09 z dnia 9 lipca 2007 roku, których efektem będzie powołanie nowej samodzielnej placówki oświatowej celem zabezpieczenia dalszego kształcenia dzieci.

Starostwo Powiatowe