Zaproszenie na XXIV sesje Rady Powiatu

2008-10-13

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
23 PAŹDZIERNIKA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowyh radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 9. Analiza poziomu opieki szpitalnej i ambulatoryjnej (specjalistycznej i podstawowej) opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w realiach nowych kontraktów z NFZ.
 10. Informacja Zarządu o realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych za I półrocze roku 2008.
 11. Przedstawienie zadań pozostających do wykonania w oparciu o pozyskane dofinansowanie na II półrocze roku 2008.
 12. Propozycja przyjęcia apelu, do Platformy Obywatelskiej partii rządzącej Donalda Tuska o zaprzestanie likwidacji szpitali i przekształcanie ich w spółki handlowe na wniosek radnego Tadeusza Pietrzaka.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego ustanowionego uchwałą nr XXIV/197/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 31 marca 2005i uchwalenia jego tekstu jednolitego
  2. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XVIII/183/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia lokali mieszkalnych.
  3. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe