Zaproszenie na XXX sesje Rady Powiatu

2009-01-16

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 STYCZNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z uroczystej sesji w dniu 28 grudnia 2008r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
 9. Współczesne zagrożenia dla aglomeracji miejskich „Zapoznanie się ze studium przypadku - skażenie wody w Pleszewie”.
 10. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008, powołanej na podstawie art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 11. Roczne sprawozdania Stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Finansowa
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  7. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
  8. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
  9. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe