XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2009-06-10

Proponowany porządek obrad

XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
25 czerwca 2009 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Infrastruktura drogowa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. współpraca z Miastem Gniezno i gminami Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. układ komunikacyjny Miasta Gniezna i Powiatu - zamierzenia, działania oraz koncepcja uporządkowania ruchu samochodowego.
  3. ocena działalności Komisji doradczej ds. bezpieczeństwa, organizacji i inżynierii ruchu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
  2. w sprawie: wyrażenia woli realizacji zadania o nazwie „Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSP Trzemeszno w celu dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku pracy”.
  3. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Starosty Gnieźnieńskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013.
  5. w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim w Obwodzie Czerkaskim na Ukrainie
  6. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P Owieczki – Łubowo.
  7. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe