XVLI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-01-18

Proponowany porządek obrad

XVLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 stycznia 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009, powołanej na podstawie art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Wręczenie „Godła promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Andrzejowi Strzyżewskiemu.
 9. Wręczenie certyfikatu „Wielkopolska Jakość” dla gnieźnieńskich firm:
  1. Auto Szałek Serwis,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o. o.
 10. Roczne sprawozdania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Finansowa
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/316/2009 z dnia 24 września 2009r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009 - 2011, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  3. w sprawie: zmian w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  4. w sprawie: określenia zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Piotra Błaszkowskiego na Starostę Gnieźnieńskiego,
  6. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Leszka Leszczyńskiego na Starostę Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe