LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-05-17

Proponowany porządek obrad

LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 maja 2010 roku
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik - Farmer Roku”.
 9. Przedstawienie współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Powiatem Gnieźnieńskim w świetle pozyskiwanych środków unijnych w latach 2006 – 2010.
 10. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2009 i przedstawienie planu na 2010 rok.
 11. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 12. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
  2. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  3. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
  4. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu, jak również powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe