Podsumowanie programu konserwacji rowów melioracyjnych realizowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2007-2010

2011-01-03

Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk). Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja urządzeń wodnych. Wychodząc naprzeciw tym ważnym zadaniom Powiat Gnieźnieński jako drugi z powiatów w Wielkopolsce od 2007 r. dofinansowuje do 50 % prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonanych przez spółki wodne. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych.

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne i prawne oraz mają na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

Zadaniem spółki wodnej jest:

Spółka wodna składa do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wniosek wraz z kosztorysem wykonania prac melioracyjnych.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, z dofinansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych mogą korzystać te spółki wodne, które posiadają:

Wysokość dofinansowania przez Powiat nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

W latach 2007-2010 wykonano łącznie ok. 72 km konserwacji rowów melioracyjnych.

W 2007 r. prace melioracyjne wykonano na długości 340 mb, w 2008 r. na długości 18 243 mb, a w 2009 r. - 26 410 mb. W 2010 r. dofinansowanie zostało przyznane wszystkim spółkom wodnym, które złożyły wnioski. W budżecie na to działanie zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł. W 2010 r. dokonano odbioru konserwacji rowów na długości 27 005 mb.

Prace te wpływają na poprawę sprawności urządzeń melioracyjnych i kształtują racjonalną gospodarkę wodną w naszym Powiecie, co sprzyja ochronie przeciwpowodziowej. To innowacyjne zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się z aprobatą mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński współdziała w tym zakresie również z gminami oraz Urzędem Marszałkowskim.

Mając na uwadze ochronę użytków rolnych przed powodzią i regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, Powiat Gnieźnieński planuje kontynuować dofinansowanie prac konserwacyjnych i pomoc spółkom wodnym, zachęcając do dalszej współpracy również gminy.Starostwo Powiatowe