VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-03-18VI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
31 marca 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2010 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Gnieźnie za 2010 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2010 rok.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2010.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego i uchwalenia jego tekstu jednolitego;
  2. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kontroli kompleksowej;
  3. w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014 „BEZPIECZNY POWIAT”;
  4. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
  6. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania;
  7. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  8. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/375/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w latach 2011 i 2012 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  9. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  10. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe