Punkty karne krok po kroku – przewodnik dla kierowców

2011-04-14

Przepisy Kodeksu Drogowego nakładają na Komendantów Wojewódzkich Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.

Punkty anulowane zostają po roku czasu od popełnienia wykroczenia - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który wynosi: Kierowca, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który po zakończeniu szkolenia wydaje uczestniczącemu zaświadczenie a jego kopię przesyła organowi prowadzącemu ewidencję punktów karnych. Dzięki temu szkoleniu zmniejsza się liczbę posiadanych punktów o 6, odejmując je według kolejności wpisów. Istnieją jednak pewne zastrzeżenie: Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Kierowcy mają prawo raz na pół roku wziąć udział w takim szkoleniu.

Zasada ta jednak nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowca "młody", nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma tych punktów więcej zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż ponownie musi on odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcę posiadającego prawo jazdy powyżej roku, który przekroczy 24 punkty, czeka skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii, przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku nie poddania się badaniu psychologicznemu w terminie, kierowcy zostaje wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej Komendy Policji na terenie województwa, gdzie uzyskają taką informację.

Informacje przygotował Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie


Starostwo Powiatowe