XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-09-27
XII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 września 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Zaawansowanie robót przy rozbudowie szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2011 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2011 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2011 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2011 roku.
 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 6 Szczepowi Harcerskiemu Związku Harcerstwa Polskiego;
  2. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  3. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego w najem na okres powyżej 3 lat;
  6. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  7. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011
  9. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe