XIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2012-03-20

XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 marca 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2011 rok.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kontroli kompleksowej;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Witkowie;
  6. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Gnieźnie;
  8. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
  9. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe