XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2012-05-17

XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
31 maja 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2011 i przedstawienie planu na 2012 rok.
 7. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 8. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XIX/127/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie;
  3. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” w latach 2012-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289P;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej na odbudowę punktu widokowego w Dusznie.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe