Konsultacje społeczne w gnieźnieńskim starostwie

2012-07-31

Konsultacje dotyczyły dokumentów określających działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza. Omówione zostały: „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w województwie wielkopolskim” oraz „Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej”.

Spotkanie otworzyła i zaproszonych gości powitała Alina Kujawska–Matanda, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie Małgorzata Krucka–Adamkiewicz, Naczelnik Wydziału Pozwoleń i Programów Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła cel konsultacji społecznych, a Mariola Fijołek, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o. oraz Magdalena Załupka, Konsultant ds. Ochrony Środowiska - Atmoterm S.A. zaprezentowały przedmiotowe dokumenty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej oraz reprezentanci przedsiębiorstw z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów zapewniają możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentów lub ich zmianą. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
  1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
  2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  3. możliwości składania uwag i wniosków;
  4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania;
  5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Zorganizowane w dniu 27.07.2012 r. konsultacje społeczne miały na celu wyrażenie opinii na dany temat, aktywizację społeczeństwa w sprawach regionu oraz zapoznanie się z problemami środowiskowymi. Wersje elektroniczne programów i szczegółowe informacje na temat zgłaszania uwag i sugestii do programów znajdują się na stronie: www.bip.umww.pl

Starostwo Powiatowe