Ogłoszenie konkursu

2012-08-28

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, Konkurs Nr 15/III/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” (wszystkie schematy)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy.
Oferty konkursowe można składać od 22 sierpnia 2012 roku do 28 września 2012 roku, do godziny 15.00.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2013 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3,9 mln euro (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku, 16 listopada 2011 roku, 3 lutego 2012 roku, 9 lutego 2012 roku, 17 maja 2012 roku oraz 12 lipca 2012 roku) tj.: Konkurs dotyczy projektów realizowanych w zakresie:
Budowy i rozbudowy:
Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: Maciej Lum 61/845-62-68, Aneta Sobczak 61/845-62-84, Anna Romanowska 61/845-62-73, Aneta Fiałkowska 61/845-62-71, Andrzej Dymek 61/845-62-74, Katarzyna Bosa 61/845-62-63 Marika Kuncewicz 61/845-62-11.

Źródło informacji: www.wfosgw.poznan.pl
Starostwo Powiatowe