XXVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2012-09-14

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 września 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2012 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2012 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2012 roku.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015;
  2. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”;
  3. w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”;
  4. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/375/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w latach 2011 i 2012 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  6. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J.J.;
  7. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie;
  8. w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Gnieźnie;
  9. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289P;
  11. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  12. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012;
  13. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego;
  14. w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  15. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana R.K.;
  16. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe