Usuwanie azbestu czas zacząć

2013-06-26

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 456.500 zł pochodzą z budżetu Powiatu, budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, w dwóch wariantach: rozbiórki/demontażu i unieszkodliwienia – przygotowania do transportu (wariant pierwszy) oraz w wariancie drugim – wyłącznie unieszkodliwienia odpadów. Likwidację azbestu będzie przeprowadzać wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” z Mikorzyna.

Dofinansowanie w wysokości 100% na demontaż lub/i utylizację zostanie przyznane mieszkańcom powiatu, którzy złożą wniosek (wraz z tytułem prawnym do nieruchomości), do właściwego ze względu na położenie nieruchomości urzędu gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie: www.naszesrodowisko.pl oraz w gminach. Wnioski można składać nie później niż do 30 września. Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy, w związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego posiadających na terenie swoich nieruchomości azbest do składania wniosków już teraz! Zakończenie akcji przewiduje się na początek listopada.

(rg)

Starostwo Powiatowe