Obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego

2013-10-10

W trakcie spotkania członkowie Rady zapoznali się z projektem „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2014.

W sposób jednogłośny, członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię do przedstawionego Programu, który zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Rada zapoznała się również z informacją dotyczącą prac i założeń „Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, który jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

Członkowie Rady postanowili odbyć najbliższe spotkanie w listopadzie br. wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz przedstawicielami Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Starostwo Powiatowe