XLII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-10-18
XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 października 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 7. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 9. Działania powiatu w zakresie kultury i sportu.
 10. Wniosek o odwołanie pana Dariusza Pilaka z funkcji Starosty Gnieźnieńskiego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana S. E.;
  3. w sprawie: przekazania według właściwości skargi Pana T. D. i P. M. G.;
  4. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
  5. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”;
  6. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  7. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe