XLIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-11-15
XLIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 listopada 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
  1. Działalność Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie w 2013 r.
  2. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie.
 7. Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
 8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2012 i 2013.
 9. Raport o stanie realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2013.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2013.
 11. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013;
 12. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 - 2020.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Elżbiecie Rzepeckiej – Roszak;
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Eugeniuszowi Zamiar;
  4. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu;
  5. w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Związku Powiatów Polskich;
  6. w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski;
  7. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT”;
  8. w sprawie: zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zobowiązanych do jego wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresów zamieszkania mieszkańców miejscowości Wierzyce.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe