Podsumowanie projektu konkursowego

2014-01-09

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 157 708,50 zł (współfinansowanie EFS 85%, współfinansowanie krajowe - dotacja celowa 15%).

W ramach projektu wsparciem objęto 28 osób (w tym 20 kobiet) bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla 25 osób zorganizowano 2-dniowe warsztaty aktywizujące, które prowadzili Liderzy Klubu Pracy.

Osoby uczestniczące w projekcie odbyły również szkolenia: W celu podtrzymania zdobytych kwalifikacji przez uczestników na powyższych szkoleniach oraz zdobycia praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu u pracodawców 13 osób (w tym 9 kobiet) skierowano do odbycia stażu. Spośród osób odbywających staż 11 osób (w tym 9 kobiet) podjęło zatrudnienie.

Założono 30% efektywność zatrudnieniową, tj. podjęcie zatrudnienia przez 9 osób (w tym 6 kobiet). Natomiast aktualnie 50% uczestników projektu - 14 osób (w tym 12 kobiet) pozostaje w zatrudnieniu.

Uwzględniając zatem powyższe, cel główny projektu tj. zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 28 osób (w tym 20 kobiet) niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy został osiągnięty, a zakładany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej przekroczył planowaną wartość.
Starostwo Powiatowe