LI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2014-06-13

LI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 czerwca 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2013 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 30.05.2014 r. do dnia 26.06.2014r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na działania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie;
  2. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Przewodniczącego Rady Powiatu;
  4. w sprawie: przywrócenia Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie imienia „Małżonków Terakowskich”;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020;
  6. w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/96/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą nr XXIV/150/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwałą nr XXXIII/232/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. oraz Uchwałą nr XLII/289/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2013 r.;
  7. w sprawie: ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Collegium Europaeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie;
  8. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  9. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe