Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

2014-12-22

Tematami posiedzenia Komisji były: Przedstawienie planu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2015 rok i jego zaopiniowanie, utrzymanie dróg w sezonie zimowym, sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego za rok 2014 oraz przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2015.

Gości powitała przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska. Następnie Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił porządek obrad. Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2015 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 7 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będą 24 piaskarki i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 48 pługi lekkie i średnie, a także 44 pługi ciężkie do odśnieżania.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2014 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu.

Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 305.000 zł w tym: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 30.861 zł. w tym m.in.: Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 7.000 zł.

Komisja przyjęła również plan pracy na 2015 rok.

Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska podziękowała za udział w posiedzeniu składając jednocześnie życzenia świąteczno-noworoczne.
Starostwo Powiatowe