Przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wizytą w naszym powiecie

2015-03-04

spotkanie poświęcone zasadom i warunkom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz tworzenia podstref.

Na zaproszenie władz Powiatu, w Gnieźnie gościli: Roman Dziduch – Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. oraz Grażyna Mazur – Dyrektor Biura Zarządu. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., w siedzibie której zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Starostę Beatę Tarczyńską, Juliusz Trojanowski - Prezes GARG, przedstawił informacje o dotychczasowych działaniach COI na rzecz promocji inwestycji, w tym o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w powiecie gnieźnieńskim.

Następnie, przedstawiciele S-K SSE opisali warunki, jakie musi spełniać teren, który miałby być włączony do strefy. Wśród wymogów wymieniono miedzy innymi: konieczność objęcia terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jako terenu przeznaczonego pod szeroko rozumianą aktywizację gospodarczą - przemysł, produkcja, magazyny) lub co najmniej ujęcia go w gminnym studium uwarunkowań (z podobnym przeznaczeniem). Omówiono także procedurę tworzenia podstref oraz korzyści wynikające z ich funkcjonowania na danym obszarze, wskazując na jaką pomoc regionalną może liczyć przedsiębiorca inwestujący w strefie.

Podczas spotkania prezentowane były również dotychczasowe doświadczenia oraz plany gmin powiatu, w zakresie przygotowywania i promocji terenów inwestycyjnych.
Starostwo Powiatowe