Obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

2015-03-18

Spotkanie rozpoczęła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, wręczając członkom Rady akty powołania.Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:
Łukasz Grabowski – Przewodniczący
Maria Brykczyńska- Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Kozanecka- Sekretarz

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Magdalena Przystałowska, reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, która zapoznała członków Rady z projektami i inicjatywami oferowanymi przez PISOP radom działalności pożytku publicznego, w tym formami promocji i ofertą szkoleń dla organizacji pozarządowych.
Zadeklarowano także stałą współpracę pomiędzy PISOP i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady zwrócili się z apelem do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego o przekazywanie 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszego regionu.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, wchodzą następujące osoby: Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do podstawowych zadań Rady należy:Starostwo Powiatowe