KONSULTACJE

2015-10-02

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018
Na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na stronie Powiatu w zakładce „organizacje pozarządowe” zostały zamieszczone projekty programów wraz z formularzami konsultacji: Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji i przekazywanie ich za pośrednictwem:
Starostwo Powiatowe