Spotkanie Komisji Konsultacyjnej w sprawie programu współpracy w roku 2006

2005-10-06

W opinii członków komisji reprezentujących organizacje pozarządowe bardzo pozytywnie została oceniona praca komisji konkursowych rozpatrujących nadesłane oferty w ramach poszczególnych konkursów. Udział dwóch przedstawicieli reprezentujących sektor pozarządowy w pięcioosobowej komisji powołanej przez Starostę Gnieźnieńskiego został przyjęty z dużym zadowoleniem. W roku 2006 z pewnością zasada ta będzie kontynuowana.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obowiązującego w roku 2005. Prawdopodobnie w niezmienionej formie na rok 2006 zostanie on poddany Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego pod głosowanie na najbliższej sesji w dniu 3 listopada br.

Jeszcze w tym roku po podjęciu uchwały przez powiatowych rajców zostaną ogłoszone przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego konkursy w zakresie sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Informacje w tym temacie należy śledzić w lokalnej prasie, na stronie internetowej powiatu i w gablotach starostwa.

Przypomnijmy, zasady prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). Na jej podstawie oraz uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2004 roku i zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego została powołana dwudziestoosobowa Komisja Konsultacyjna składająca się zarówno z przedstawicieli urzędu starostwa, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegóły dt. programu współpracy w roku 2005, konkursów oraz składu Komisji Konsultacyjnej: Informacje i konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe