XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 30 czerwca 2020 roku

2020-06-19

Gniezno, dnia 19 czerwca 2020r.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1200 .

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (www.posiedzenia.pl) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

30 czerwca 2020 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca  2020 r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 
  2020 r.
 7. Raport o stanie powiatu:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.

8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

 1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
 2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
 3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019,
 4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
 5. wyjaśnienia Zarządu Powiatu do uchwały SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
 6. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok,
 7. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019,
 8. dyskusja absolutoryjna,
 9. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
 10. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G: stop zagrożeniu zdrowia i życia
  2. w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno dotyczącej działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2231P w Goślinowie
  3. w sprawie: petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

                                                                                                              

                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

              /-/   Dariusz Pilak

Starostwo Powiatowe