Powiat przyjął strategię turystyki do roku 2020

2008-03-06

Mając na uwadze, że turystyka jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki Zarząd Powiatu zdecydował się zlecić profesjonalnej firmie przygotowanie "Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego, z ujęciem produktów turystycznych". Zadanie to wykonała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Podstawę prawną do rozpoczęcia i zakończenia procesu opracowania Strategii stanowiła Ustawa o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt. 11; Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Strategia to długofalowy (przewidziany na wiele lat) plan działania. Jest on przygotowany w oparciu o istniejące zasoby lub zasoby, które planuje się pozyskać. Opiera się on na zdiagnozowanych potrzebach i przyjętych celach do realizacji.

Jest to tym bardziej istotne, że turystyka to jedna z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki (wpływająca na rozwój budownictwa, komunikacji, hotelarstwa, gastronomii, sektora rozrywkowego i wielu innych gałęzi gospodarki).

Strategia wyznacza najważniejsze cele z punktu widzenia rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim jako ważnej dziedziny gospodarki oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze, z punktu widzenia osiągnięcia tych celów.

Biorąc pod uwagę, że potencjalny turysta oczekuje obsługi kompleksowej, w strategii zawarto także informacje o najbardziej pożądanych produktach turystycznych powiatu gnieźnieńskiego, których rozwój (w tym wzrost zainteresowania nimi ze strony turystów) powinien przyczynić się do rozwoju turystyki i samego powiatu gnieźnieńskiego.

Dokument powstał w roku 2007. Jego opracowanie zajęło kilka miesięcy. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych została pozytywnie oceniona przez Radę Programową, która aktywnie współuczestniczyła przy dokonaniu analizy atrakcyjności turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wskazała na propozycje nowych rozwiązań, działań i produktów turystycznych. Rada Programowa powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego składała się z przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków i instytucji o charakterze kulturalnym i turystycznym, jak również z przedstawicieli prywatnego sektora branży turystycznej.

Strategia obejmuje między innymi:

Dla zapewnienia właściwego rozwoju turystyki, strategia sektorowa (odnosząca się do tego rozwoju jest:

Przygotowując strategię rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim przyjęto, że produkty turystyczne powinny być adresowane zarówno do rynku lokalnego, krajowego jak i zagranicznego (kryterium przestrzeni). Powinny być adresowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i tour operatorów (kryterium funkcji). Strategia głównie koncentruje się na obsłudze turystyki masowej, z uwzględnieniem najważniejszych grup konsumentów.

Dla każdego produktu były klarownie określane cechy, tak aby możliwe było wyróżnienie go na rynku (branding). Wyróżnienie będzie miało na celu wykreowanie jego wizerunku, który pozytywnie odbiegać będzie od substytutów oraz który umożliwi łatwe przywoływanie przez Konsumenta indywidualnych cech produktu. Duża waga była przywiązywana do nazewnictwa poszczególnych imprez, jako elementu budowania ich unikalnego charakteru.

Tworząc strategię rozwoju turystyki opartą na produktach turystycznych, pamiętano także o tym, że budowa wizerunku produktu turystycznego odbywa się przede wszystkim przez nawarstwianie się pozytywnych doświadczeń i opinii turystów. Dlatego też zostały wskazane instytucje, firmy prywatne itp. odpowiedzialne za "sprzedaż" i promocję poszczególnych produktów turystycznych.

Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych została przyjęta na okres 2008 - 2020. Jej sukces lub niepowodzenie będzie uzależnione od działań podejmowanych przez wszystkie podmioty sektora turystyki oraz przez samorządy lokalne.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat-gniezno.pl w dziale strategie, plany.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
Starostwo Powiatowe