Unia Europejska i inne

 1. Po Brukseli... Londyn
 2. Londyński toast za Gniezno
 3. Współpraca polsko-węgierska
 4. Z wizytą w Brukseli
 5. Gniezno - europejska stolica koszykówki
 6. Dziennikarze z Węgier zwiedzali Gniezno
 7. Wizyty w unijnych instytucjach
 8. Promocja oferty inwestycyjnej pod działalność agroturystyczną w Brukseli
 9. W filipińskich rytmach
 10. Sąsiedzkie spotkania
 11. Powiat Gnieźnieński otwiera się na Wschód
 12. Irlandzki tydzień
 13. Dziennikarze belgijscy w Kiszkowie i Gnieźnie
 14. VI Międzynarodowy Turniej koszykówki
 15. Polsko-Ukraińska wymiana doświadczeń
 16. Wyjazd służbowy na Ukrainę
 17. Przyjazd przedstawicieli z miasta Magdeburg
 18. Środki z MSZ dla powiatu na współpracę z Ukrainą


Ośrodki wypoczynkowe, campingi, pola namiotowe


Skorzęcin - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, tel. (063) 277 9 277, 277 0 278; jeden z największych ośrodków letniskowych na terenie kraju. W odległości 2 km od wsi o tej samej nazwie pomiędzy), 12 - J. Niedzięgiel) a J. Białym, zlokalizowane są hotele, domki campingowe i pola namiotowe mieszczące około 8 tys. turystów. Plaża o długości 200m, boiska, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci.

Jankowo Dolne - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. (0 61) 424 57 36 oraz (0 61) 427 12 54;
Ośrodek wypoczynkowy położony nad J. Jankowskim w odległości 8 km od Gniezna przy trasie Gniezno – Toruń. Domki typu ‘’Brda’’, domki murowane, szeregowe – łącznie około 150 miejsc noclegowych. Ponadto strzeżone kąpielisko, kawiarnia, pole namiotowe na około 60 miejsc, 10 stanowisk dla przyczep campingowych, umywalnia, prysznice.

Gołąbki - Ośrodek Wypoczynkowy "Jutrzenka" - tel. (052) 30 24 980, 31 54 909; około 120 miejsc noclegowych w domkach typu fińskiego, boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, strzeżone kąpielisko.

Dom Wczasów w Mielnie - tel. (061) 427 74 21; mieści się w zabytkowym pałacu, wśród lasów i jezior. Oferuje całoroczne turnusy dla uczniów klas III-IV. DWD dysponuje 80 miejscami noclegowymi, świetlicą TV, sala gimnastyczną,kompleksem boisk sportowych, placem zabaw. Ponadto oferuje całodobowo wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Camping - Borzątew - Józef Klimacki, tel. kontaktowy 0 603 632 795
Camping położony malowniczo wśród lasów i jeziora. Strzeżone kąpielisko, umywalnie, prysznice, przestronne pole namiotowe i campingowe na około 500 miejsc.
Właściciel oferuje także boisko do piłki plażowej, siatkówki i koszykówki.
Bardzo bogata baza gastronomiczna, dyskoteki i zabawy taneczne na świeżym powietrzu, telebim. Możliwość spędzenia wolnego czasu w niepowtarzalny sposób na łonie natury.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011.

I.Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej zmierzających do, poprawy jakości życia, pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności do promowania sportu i aktywnego stylu życia poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu i uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

II.Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Zadanie nr 1

„Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym”


Maksymalny termin realizacji zadania: od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 37 000,00 zł
Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 104 000,00 zł

Zadanie nr 2

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży”


Maksymalny termin realizacji zadania: od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 91 000,00 zł
Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 180 000,00 zł

Zadanie nr 3

„Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ekstraklasy, I, II i III ligi państwowej w 2011 roku”


Maksymalny termin realizacji zadania: od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 100 000,00 zł
Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 160 000,00 zł

Zadanie nr 4

„Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji powiatowych i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego”


Maksymalny termin realizacji zadania: od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 5 000,00 zł
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 8 000,00 zł

Zadanie nr 5

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego”


Maksymalny termin realizacji zadania: od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 7 000,00 zł
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 10 000,00 zł

III.Podstawa Prawna
Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 3. Uchwałą Nr LVIII/444/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 4. Uchwałą Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011

IV.Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

V.Wymagane dokumenty
 1. Oferta realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207)
  Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
  1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
  2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
   • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanych działań
   • termin realizacji zadania
   • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania
   • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę
  3. w przypadku, gdy punkt w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
 2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.
 3. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
  1. dla fundacji i stowarzyszeń : odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa
  2. w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności
 5. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 6. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym
 7. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji zadania publicznego – w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty

  Partner - to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego niewykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w formie dotacji. Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na każdym etapie realizacji zadania publicznego. Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wparcia rzeczowego (np. użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji zadania publicznego, bezpośredniego poniesienia części wydatków związanych z organizacją zadania publicznego) lub osobowego (np. udział członków lub wolontariuszy innego podmiotu)

  UWAGA !!
  Potwierdzenie udziału partnerów w przypadku ich wskazania w pkt. V.1 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział partnera musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji projektu.
 8. Umowa sponsorska, oświadczenie sponsora bądź inny dokument potwierdzający udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania publicznego – w przypadku wskazania sponsora w pkt. IV.2 oferty

  Sponsor – to podmiot prawa prywatnego, który przekazuje organizacji pozarządowej środki finansowe, niekiedy ze wskazaniem ich przeznaczenia, uzyskując w zamian promocję danego produkty lub danej firmy bądź marki, w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.

  UWAGA !!
  Potwierdzenie udziału sponsorów w przypadku ich wskazania w pkt. IV.2 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział sponsorów musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy sponsorskiej lub oświadczenia sponsora, bądź innego dokumentu potwierdzającego udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania.
 9. Imienny wykaz kadry szkoleniowej wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią dokumentu uprawniającego do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportowej (dotyczy zadnia nr 2 i 3)
 10. Imienny wykaz zawodników uczestników stałych zajęć z podziałem na kategorie wiekowe (dotyczy zadnia nr 2 i 3)
 11. Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty
W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego o podstawie działania podmiotu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą i miejscem tego potwierdzenia.
Oferta powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.
Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.


VI.Tryb wyboru oferty
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert
 2. Klub sportowy może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania nr 2 i 3 uwzględniając w złożonej ofercie funkcjonowanie wszystkich sekcji sportowych klubu.
 3. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i względem merytorycznym – przez komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 4. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 6. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z ogłoszonym konkursem
  2. wartość merytoryczna projektu
  3. znaczenie promocyjne dla powiatu gnieźnieńskiego
  4. rzetelność przedstawionego opisu zadania
  5. rzetelność przedstawionego programu
  6. przewidywana liczba uczestników zadania oraz efekty realizacji zadania
  7. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  8. planowany udział własnych środków finansowych na realizację zadania
  9. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
  10. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania,
  11. dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim oraz doświadczenie oferenta przy realizacji zleconych zadań
  12. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania
  13. wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok przeznaczonych na realizację zadań publicznych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
 7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały
 8. Do postanowień uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wybory oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy
 9. Informacje o złożonych ofertach oraz podjętych decyzjach o udzieleniu dotacji zostanie ogłoszona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursów.
 10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta w poszczególnych zadaniach
 11. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i nie będą odsyłane.
 12. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez prawa do odwołania.

VII.Zasady przyznawania dotacji
 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu
 2. Złożenie oferty nie jest równoczesne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości:
   dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym
  1. kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie
 3. Podmiot któremu przyznano dotację zobowiązany jest do sporządzenia przed zawarciem umowy:
  1. aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  2. korekty kalkulacji kosztów – w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie (w korekcie kalkulacji kosztów istnieje możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie maksymalnie o kwotę nieprzyznanej dotacji.)
Druk aktualnego harmonogramu realizacji zadania i korekty kalkulacji kosztów jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Powiatu Gnieźnieńskiego.

VIII.Warunki realizacji zleconego zadania publicznego
 1. Realizacja zadania zleconego wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złoży ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nie ważności wymaga formy pisemnej. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207)
 2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
  • złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  • złożenie korekty kalkulacji kosztów projektu (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie)
  • akceptacja przez strony postanowień umowy
 3. .Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na druku zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
  Przez prawidłowo wypełnione sprawozdanie rozumie się wypełnienie:
  1. druku sprawozdania w sposób czytelny
  2. wszystkich punktów zawartych w druku sprawozdania – w przypadku gdy punkt zawarty w druku sprawozdania nie dotyczy podmiotu realizującego zadanie należy wpisać „nie dotyczy”
  Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie, koreckie kosztorysu i zawartej umowie.
 4. 1.Podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne Powiatu Gnieźnieńskiego jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.), poprzez media, jak również stosowanie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. (Logo Powiatu w wersji elektronicznej do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie).

IX.Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
 2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 10 lutego 2011 roku.
 3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną

X.Kontakt
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 p. 211 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-47 (Tomasz Pokładecki)


Data publikacji ogłoszenia: 20 stycznia 2011 roku


Załączniki:

ANKIETA BADAJĄCA WYMAGANIA I POZIOM ZADOWOLENIA KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE

W związku z Zarządzeniem Nr 46/2011 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie procedury badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta jest anonimowa


1. Jak często przebywa Pan/Pani w Urzędzie w celu załatwienia spraw wymagających decyzji lub pośrednictwa Urzędu? Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Raz na kilka lat
Raz na miesiącu
Raz na rok
W zależności od potrzeb

2. Jak ocenia Pan/Pani dostępność miejsc na parkingu przed budynkiem Urzędu? Bardzo dobra
Dobra
Wystarczająca
Zła
Bardzo zła
Nie korzystam z parkingu

3. Czy Pana/Pani zdaniem umieszczone w budynku Urzędu tablice i wywieszki informacyjne oraz oznakowanie pomieszczeń są wystarczające? Tak
Nie
Nie mam zdania

4. W którym wydziale Urzędu załatwiał Pan/Pani ostatnio swoje sprawy?


5. Jak ocenia Pan/Pani sposób i jakość otrzymanej usługi?
a. Czy jest Pan/ Pani zadowolony z następujących aspektów pracy Urzędu
bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony

b. Wyczerpująca informacja udzielona przez urzędnika
bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony

c. Kompetencja i fachowość urzędnika
bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony

d. Uprzejmość i życzliwość ze strony urzędnika
bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony

e. Sprawna i szybka obsługa
bardzo niezadowolony
niezadowolony
trudno powiedzieć
zadowolony
bardzo zadowolony

6. Jakie zmiany należałoby wprowadzić według Pana/Pani aby polepszyć jakość usług świadczonych przez Urząd?
7. Płeć: kobieta
mężczyzna

8. Wiek: 18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
powyżej 66

9. Miejsce zamieszkania: Miasto
Wieś
Starostwo Powiatowe