Informacja o zakończonym naborze wniosków na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
 

W dniu 25 lipca 2008 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

W wyniku przeprowadzonego naboru (konkurs nr 02/I/08) w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, dla którego przewidziano alokację na konkurs na poziomie 35 000 000 EUR przyjęto:

Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II zostanie przekazana na Schemat I.
 

 

Starostwo Powiatowe