Konkurs na Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, (Konkurs Nr 05/III/2008)> ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej z dnia 29.05.2008r. i zmienionym w dniu 21.08.br., 2.10.br. oraz 27.11. br., dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy (bez preselekcji wniosków). Oferty konkursowe można składać od 22.12.2008 roku do 23.02.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2009r.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 8,1 mln zł i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:


Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: dfe@wfosgw.poznan.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-10, (061) 845-62-15, (061) 845-62-73, (061) 845-62-72, (061) 845-62-68, (061) 845-62-63.

Źródło informacji i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie:www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

Starostwo Powiatowe