Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiegona wsparcie realizacji w latach 2006 - 2008 zadania publicznego pn.

OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji w latach 2006 - 2008 zadania publicznego
pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXX/255/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2006-2008 zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej".

 1. I. Cel konkursu

  Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania publicznego przez wybraną organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 ust. d Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXX/255/2005).

  II. Rodzaj zadania

  Realizacja zadania polega na obsłudze turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a także na promocji turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane na bazie dotychczasowego zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Tumskiej 12 w Gnieźnie, z jednoczesnym uwzględnieniem zapisów pkt. V.1 niniejszego ogłoszenia.

  Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego - turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie będzie realizowane poprzez:

  • obsługę zainteresowanych osób z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego
  • udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej i ogólnopolskiej
  • redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wydziału Promocji i Rozwoju
  • zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie statystyki dt. obsługi ruchu turystycznego w Powiecie Gnieźnieńskim
  • sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.
  • obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński
  • promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych

  Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.
  Podmiot, któremu zostanie zlecone zadanie może prowadzić zarobkową sprzedaż materiałów informacyjno-turystycznych, o ile statut organizacji przewiduje taka możliwość.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznacza następujące kwoty pieniężne:
  w roku 2006: 85.000 zł.;
  w roku 2007: 80.000 zł.;
  w roku 2008: 80.000 zł.

  IV. Zasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie turystyki organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.

  V. Termin i warunki realizacji zadania

  Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

  Warunki realizacji zadania:

  1. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT) jest zlokalizowane przy ulicy Tumskiej 12 w Gnieźnie. Siedziba PCIT może zostać zmieniona na inny lokal zlokalizowany w centrum miasta, w granicach od ulicy Tumskiej, Rynek, do ulicy Chrobrego (skrzyżowanie z ulicą Mieszka I) po uprzedniej zgodzie Zarządu Powiatu otrzymanej na piśmie.
  2. IT jest czynna w sezonie tj. od początku kwietnia do końca września codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi, szczególnie z tzw. długimi weekendami
  3. Poza sezonem PCIT jest czynny od poniedziałku do piątku
  4. Siedziba PCIT musi być odpowiednio oznaczona, tak aby turyści i osoby odwiedzające Powiat Gnieźnieński miały możliwość skutecznej identyfikacji lokalizacyjnej IT.
  5. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz cechy wymagane w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych. Ponadto, osoby te muszą wykazać się znajomością języków obcych, min. angielskiego i/lub niemieckiego.

  VI. Termin składania ofert.
   
  1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 16 grudnia 2005 roku, do godz. 15.00.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

  Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

  1. Zawartość merytoryczna oferty
  2. Koncepcja funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
  3. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość obsłużonych turystów w odniesieniu do lat poprzednich, gdy zadanie było realizowane przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. Rzetelny budżet

  Preferowane będą oferty, które zakładają ciągłość realizacji zadania w latach następnych.Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

  VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

  Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

  Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

  • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
  • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
  • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

  IX. Charakterystyka zadania realizowanego dotychczas przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

  Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach (2002 r., 2003r., 2004 r., 2005 r.) z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 22

Starostwo Powiatowe