Polityka społeczna miasta Browary

W 2008 roku działalność Komitetu Wykonawczego Browarskiej Rady Miejskiej, w sferze polityki społeczno – ekonomicznej i oświatowej została zdefiniowana poprzez następujące kierunki działań: zapewnienie wykonania zapisów konstytucji Ukrainy dotyczących pełnej i obowiązkowej edukacji na średnim szczeblu; wsparciu szkoleń dla uzdolnionych i utalentowanych dzieci, tworzeniu instytucji nowego typu (m.in. gimnazja), stwarzaniu warunków dla zaawansowanych studiów informatycznych, utrzymaniu istniejących sieci państwowych przedszkoli w połączeniu z rozwojem systemu prywatnych przedszkoli (rozwój sieci grup krótkoterminowego pobytu dzieci w przedszkolach), stwarzaniu warunków w instytucjach przedszkolnych i wyodrębnianiu instytucji oświatowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami m.in.: dzieci niewidomych, czy też z wadami postury.
 

Starostwo Powiatowe