Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009
pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”

 


Na podstawie:

 

 

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania publicznego przez wybraną organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z programem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XII/138/2007).

II. Rodzaj zadania
Realizacja zadania polega na obsłudze turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a także na promocji turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane na bazie dotychczasowego zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie.
Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego – turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie będzie realizowane poprzez:

Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.
Podmiot, któremu zostanie zlecone zadanie może prowadzić zarobkową sprzedaż materiałów informacyjno-turystycznych, o ile statut organizacji przewiduje taka możliwość.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2009 przeznacza 100 tyś. złotych.

IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie turystyki organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Warunki realizacji zadania:

 1. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT) jest zlokalizowane przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie.
 2. IT jest czynna w sezonie tj. od początku kwietnia do końca września codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi, szczególnie z tzw. długimi weekendami
 3. Poza sezonem PCIT jest czynny od poniedziałku do piątku
 4. Siedziba PCIT musi być odpowiednio oznaczona, tak aby turyści i osoby odwiedzające Powiat Gnieźnieński miały możliwość skutecznej identyfikacji lokalizacyjnej IT.
 5. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz cechy wymagane w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych. Ponadto, osoby te muszą wykazać się znajomością języków obcych, min. angielskiego i/lub niemieckiego.

VI. Termin składania ofert.

 

 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 18 grudnia 2008 roku, do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (z datą wpływu z dnia 15 grudnia 2008 r.) w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 w Kancelarii Biura Podawczego. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI. ust. 1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 

 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Koncepcja funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
 3. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość obsłużonych turystów w odniesieniu do lat poprzednich, gdy zadanie było realizowane przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
 4. Rzetelny budżet

Preferowane będą oferty, które zakładają ciągłość realizacji zadania w latach następnych. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

IX. Charakterystyka zadania realizowanego dotychczas przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach (2002 r., 2003r., 2004 r., 2005 r.; 2006 r.; 2007 r.;) z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 426 17 74

 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej


Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14
62-200 Gniezno
tel./fax 61 428 41 00
e-mail : it@szlakpiastowski.com.pl

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

od 1 maja do 30 września
poniedziałek - piątek 8 - 18
sobota 9 - 15
niedziela 10 - 14

od 1 października do 30 kwietnia
poniedziałek - piątek 8 - 16
soboty i niedziele - nieczynne

 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej powstało w kwietniu 2001 roku w celu obsługi turystów dwiedzających nasz powiat, a także z myślą o promocji turystycznej naszego regionu.

 

Głównym zadaniem Centrum jest dostarczanie informacji o atrakcjach turystycznych powiatu oraz odbywających się na terenie naszego powiatu imprezach kulturalno - sportowych.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej ma na celu, poprzez swoją działalność, przyczynić się do wydłużenia czasu pobytu turystów w naszym powiecie. Współpracuje ono z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami związanymi z turystyką. PCIT uczestniczy w krajowych i zagranicznych targach oraz giełdach turystycznych.

Do udostępnienia w Centrum są wydawnictwa turystyczne oraz oferty turystyczne z całego kraju, pośredniczymy w popularyzacji ofert turystycznych. PCIT korzysta z ogólnopolskich komputerowych systemów informacji turystycznej.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej profesjonalnie obsługuje turystów z kraju i zza granicy.Udziela także informacji na temat zaplanowania danej wycieczki. W Centrum można załatwić praktycznie wszystko, począwszy od wiadomości o Powiecie Gnieźnieńskim i Szlaku Piastowskim. Można także uzyskać wyczerpujące i szczegółowe informacje o bazie noclegowej, hotelowej, campingowej i agroturystycznej w całej Polsce. W Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej można zaopatrzyć się w materiały promocyjne naszego powiatu, czyli wszelkiego rodzaju opisy i informacje o powiecie, w trzech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki). Ponadto do nabycia w Centrum są także różnego rodzaju wydawnictwa, to znaczy plany miast, mapy poszczególnych regionów Polski jak również mapy szczególne, takie jak: mapa zamków w Polsce, mapa ukrytych skarbów w Polsce, mapa ochrony przyrody oraz przewodniki wszelkiego rodzaju.

Najświeższym nabytkiem Centrum jest nowa mapa Powiatu Gnieźnieńskiego - jest to drugie wydanie mapy - zaktualizowane.

Starostwo Powiatowe