Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata (załącznik) oraz wskazanie tematyki działalności według wskazanego poniżej katalogu sfery zadań publicznych:

Kandydatem może zostać osoba, która jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, jest osobą pełnoletnią, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, korzysta w pełni praw publicznych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata (pobierz) proszę dostarczyć do 22 lutego 2013r. do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
 

Starostwo Powiatowe