Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie
ogłasza

rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:
Roboty elewacyjne wg. projektu oraz ocieplenie ścian szczytowych.
2. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.10.2005 roku.
4. Kryteria oceny oferty:
cena-100%
5. W postepowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki:
- wymienione w art.22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.06.2002 r.

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 8.00-15.00 od dnia 18.08.2005 r. Cena formularza 20 zł.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba 1
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Ofertę należy składać w sekretariacie ZSP nr 3 do dnia 5.9.05 r. godzina 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w ZSP nr 3, w dniu 5.09.2005 roku o godzinie 11.00.
11. Termin zawiązania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest dyr. Henryk Zander tel. (061) 426-31-53 w godzinach 8.00-15.00

Starostwo Powiatowe