Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Adres:
Ul. Żwirki i Wigury 27
62-200 Gniezno
Tel. , fax(61) 426-14-22 lub (61)426-48-13
www.sosw.gniezno.org
e-mail: sosw1.gniezno@post.pl

Informacje ogólne
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką , dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną , znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną W skład placówki wchodzą :

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką wyspecjalizowaną w edukacji , rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim. Obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 7 roku życia do ukończenia gimnazjum , nie dłużej jednak , jak do 21 roku życia , przy czym młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – do ukończenia 24 roku życia.

Kadra kierownicza:
Dyrektor Ośrodka – mgr Kamilla Kropidłowska
Wicedyrektor / Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – mgr Katarzyna Sobkowiak
Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Anna Matysek

Podstawa prawna działania Ośrodka :

Procedura przyjmowania do ośrodka:

Pracownicy pedagogiczni Ośrodka:

Oferta edukacyjna:
Pracujemy metodami :

W szkole podstawowej i gimnazjum realizowana jest Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym, funkcjonują kola zainteresowań które rozwijają umiejętności i zdolności uczniów

Dysponujemy bazą specjalistycznych pomocy dydaktycznych :

Internat

Popołudnia w internacie wypełniają zajęcia rekreacyjno- sportowe i świetlicowe. Dzieci mają możliwość korzystania z wyjazdów na rajdy , wycieczki i biwaki.

Starostwo Powiatowe