BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Aktualne Programy Unii Europejskiej

 

W rozwoju gospodarczym Polski, poszczególnych regionów w tym powiatów ogromne znaczenie odgrywały i będą odgrywały środki pomocowe pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej.
Przed przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego kolejny okres finansowania (2007 - 2013). Wsparcie dostępne będzie w szczególności w ramach:


Regionalny Program Operacyjny dla Wielkopolski na lata 2007 - 2013

Priorytet 1. Potencjał gospodarczy regionu – realizowany poprzez:
Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw:

 

 • Dotacje dla start-up’ów (dla mikroprzedsiębiorstw do 1 roku)
 • Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw (działających powyżej 1 roku)
 • Dotacje inwestycyjne dla MSP (o wartości do 2 mln euro), wspierające w szczególności:
  • innowacje,
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości,
  • wzrost eksportu,
  • usługi związane z turystyką

Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości:

Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania: fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe

Regionalna Strategia Innowacji:

 

 • Tworzenie i rozwój instytucji wspierających rozwój innowacji i nowych technologii oraz sieci tych instytucji
 • Transfer technologii

Instytucje otoczenia biznesu

 

 

 • Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz ich sieci
 • Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych
 • Badania dotyczące przedsiębiorczości

Promocja regionalnej gospodarki

Budowa systemu obsługi inwestora i rozwój marketingu regionalnego

Sieci i kooperacja

 

 

 • Dotacje na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców, tzw. klastrów, o zasięgu lokalnym lub regionalnym
 • Dotacje na wspólne inwestycje i działania marketingowe

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym przede wszystkim drogi dojazdowe i wewnętrzne, bocznice kolejowe, gospodarka wodno-ściekowa, dostarczanie energii, infrastruktura informatyczna)

Priorytet 2. Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju – realizowany poprzez:

Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 • Budowa i przebudowa dróg krajowych w miastach na prawach powiatu (projekty o wartości do 10 mln euro)
 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • Budowa i przebudowa mostów, wiaduktów i innych obiektów drogowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz do wartości 10 mln euro na drogach krajowych w miastach na prawach powiatu
 • Wsparcie techniczne systemu ratownictwa na drogach

Regionalne przewozy pasażerskie

Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych oraz modernizacja regionalnej sieci kolejowej

Miejski transport zbiorowy

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego w miastach (w poznańskim obszarze metropolitarnym projekty o wartości do 25 mln euro)
 • Promocja czystego miejskiego transportu publicznego w miastach (w poznańskim obszarze metropolitalnym projekty o wartości do 25 mln euro)

Infrastruktura lotnisk

 • Rozbudowa infrastruktury lotnisk o znaczeniu regionalnym
 • Rozbudowa lotniska Poznań-Ławica (projekty o wartości do10 mln euro)

Zaopatrzenie w energię

Rozwój infrastruktury produkcyjnej i dystrybuującej energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 3. Środowisko – realizowany poprzez:

Infrastruktura ochrony środowiska

 • Oczyszczanie ścieków - projekty oznaczone w KPOŚK od 2000 RLM do 15000 RLM
 • Inwestycje służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań poprzez ograniczanie i zapobieganie emisjom zanieczyszczeń środowiska (projekty o wartości poniżej 5 mln euro)
 • Gospodarka odpadami – projekty przewidziane w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami (projekty o maksymalnej wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 mln euro)
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze wraz z przygotowaniem terenu do rekultywacji (projekty o wartości poniżej 5 mln euro)

Ochrona przyrody

 • Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych (projekty o wartości do 0,1 mln euro)
 • Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb (projekty o wartości do 0,5 mln euro)
 • Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych (projekty o wartości do 0,1 mln euro)
 • Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, w tym centrów edukacji ekologicznej, łącznie z kształceniem personelu

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna

 • Mała retencja wodna (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • Zaopatrzenie w wodę - projekty o wartości poniżej 10 mln euro

Ochrona przeciwpowodziowa apobieganie powodziom:

 • regulacja cieków wodnych (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • modernizacja i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3) i stopni wodnych

Bezpieczeństwo środowiskowe i technologiczne

 • Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego), projekty o wartości poniżej 1 mln euro
 • Wsparcie techniczne regionalnego systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego (projekty o wartości poniżej 1 mln euro)
 • Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń

Energia odnawialna

Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii – o mocy do 50 MW (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 4. Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych – realizowany poprzez:
Odnowa miast

 • Kompleksowa odnowa obszarów miejskich,(projekty w miastach do 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą stanu technicznego i standardu infrastruktury mieszkaniowej)
 • Inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele inne niż środowiskowe
 • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (zintegrowane projekty w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą infrastruktury mieszkaniowej)

Turystyka

 • Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 • Programy rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych
 • Rozwój usług związanych z turystyką
 • Promocja województwa
 • Budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej

Priorytet 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Edukacja

 • Inwestycje z zakresu infrastruktury edukacji, w tym szkolnictwa wyższego
 • Sieć placówek edukacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych
 • (m.in. kształcenie ustawiczne)
 • Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia

Zdrowie

 • Inwestycje w regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia, z wyłączeniem infrastruktury, dla której organem założycielskim jest minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
 • Wyposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt

Inna infrastruktura społeczna

 • Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej (łącznie z wyposażeniem)
 • Projekty budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportu i rekreacji

Kultura

 • Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym (maksymalny poziom dofinansowania z
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 mln euro, z wyłączeniem projektów kwalifikujących się do realizacji w ramach Programu
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury kulturalnej (maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 mln euro)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

 

Mimo, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest przewidziany dla większych inwestycji, których wartość przekracza możliwości pojedynczej gminy, czy nawet powiatu, warto zauważyć, że głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:

 

 

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
 7. Transport przyjazny środowisku.
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 11. Bezpieczeństwo energetyczne.
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013jest skierowany głównie do sektora gospodarczego i naukowego. Głównym jego celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W programie tym przyjęto następujące priorytety:

 

 

 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
 • Infrastruktura sfery Badawczo + Rozwojowej (B+R).
 • Kapitał dla innowacji
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 • Dyfuzja Innowacji
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 • Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

 

 

 • Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
 • Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
 • Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Mając na uwadze cele nowej Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej, przyjęto (zdefiniowano) w PROW następujące cztery osie wsparcia:
 • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
 • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
 • Oś 4: Leader.
Działania w ramach Osi 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom (jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.),
 • Renty strukturalne,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. (Scalanie gruntów, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
 • Działania informacyjne i promocyjne (grup producenckich).
 • Grupy producentów rolnych.
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
Działania w ramach Osi 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 • Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe).
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Działania w ramach Osi 3 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu),
 • Odnowa i rozwój wsi.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działania w ramach Osi 4 – Leader
 • Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich,
 • Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,
 • Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania – LGD.

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki