BIPNiedziela, 04.6.2023

Współpraca z Powiatem Teltow-Fläming

Oprócz Starosty Gnieźnieńskiego powiat reprezentowali: Jerzy Nadoliński – Przewodniczący Rady Powiatu, Telesfor Gościniak oraz Zdzisław Kujawa – członkowie Zarządu Powiatu.

W opinii Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego delegacja polska spotkała się z sympatią i ogromnym zainteresowaniem oraz rzeczywistą chęcią nawiązania wzajemnych kontaktów ze strony władz Powiatu Teltow – Fläming. W programie wizyty znalazły się takie punkty programu jak: zwiedzanie Centrum Biotechnologii w Luckenwalde, lotniska w Schőnhagen oraz huty szkła. Delegacja brała również udział w dożynkach powiatowych połączonych ze świętem Powiatu Teltow – Fläming.

Niewątpliwe wrażenie na delegacji polskiej zrobiła nowoczesna siedziba administracji powiatu w Luckenwalde, w której pracuje blisko 700 osób. Fakt ten jest odzwierciedleniem poziomu budżetu będącego w gestii powiatu zza Odry, który wynosi 320 mln euro, podczas gdy budżet Powiatu Gnieźnieńskiego opiewa na kwotę 76 mln zł.

Pomimo jednak sporych różnic zasobności budżetów obu powiatów Starostowie wyrazili wolę aktywnej współpracy na wielu płaszczyznach. Jak czytamy w porozumieniu podpisanym przez władze obu powiatów: „(...) Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorstwami i organizacjami i obejmować następujące zagadnienia i działania:

  • Popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi,
  • Rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w dziedzinie kultury,
  • Współdziałanie w zakresie rozwoju kontaktów między ośrodkami, przedsiębiorstwami i organizacjami obu powiatów zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką,
  • Wymianę doświadczeń:
    • z zakresu utrzymania i użytkowania środowiska naturalnego w myśli programu Agenda 21,
    • z zakresu pozostałych zadań obu administracji powiatowych,
    • między przedstawicielami Rady i Zarządu obu powiatów
Szczególny nacisk należy położyć na spotkania mieszkańców obydwu powiatów w celu wzajemnego poznania, wymiany poglądów oraz rozwoju przyjacielskich kontaktów. Obie strony zobowiązują się do popularyzacji informacji o Powiecie Gnieźnieńskim i Powiecie Teltow-Fläming oraz o wzajemnej współpracy (...).”

Przypomnijmy, delegacja niemiecka odwiedziła Powiat Gnieźnieński w dniach 2-4 maja br. Wówczas Starostowie obu powiatów podpisali list intencyjny o woli podjęcia partnerskiej współpracy w niedalekiej przyszłości.

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podczas sesji czerwcowej podjęła jednogłośnie uchwałę o współpracy pomiędzy obu powiatami. Podobną uchwałę (również jednogłośnie) podjął Powiat Teltow-Fläming.

Podjęcie współpracy samorządowej z polskim partnerem jest zapisane w konstytucji Landu Brandenburgia. Powiatowi Teltow – Fläming jak dotąd nie udało się nawiązać współpracy z żadnym powiatem z Polski. Dla Powiatu Gnieźnieńskiego podpisanie umowy partnerskiej z Powiatem Teltow – Fläming będzie natomiast ukoronowaniem kilkuletnich poszukiwań partnera po drugiej stronie Odry. Będzie to jednocześnie pierwszy samorząd, z którym Powiat Gnieźnieński podejmie współpracę.

Oba powiaty łączy wiele wspólnych cech. Podobnie jak w Powiecie Gnieźnieńskim najważniejszym problemem dla Powiatu Teltow – Fläming jest bezrobocie sięgające w całej Brandenburgii średnio 20 %. Główny akcent w swojej działalności oba powiaty kładą na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój turystyki. Niedaleka odległość daje szansę na aktywną współpracę pomiędzy partnerami na wielu płaszczyznach: gospodarczej, kulturalnej, samorządowej itp.

Miejscowość Teltow leży na południe od Berlina. Powiat Teltow – Fläming jest głównie powiatem rolniczym. Bogate w lasy i jeziora ziemie stały się ulubionym celem mieszkańców Berlina. Z kolei dla rozwoju przemysłu w tym regionie wielkie znaczenie miała budowa kanału Teltow, dzięki któremu w 1906 roku powstało na południu Berlina połączenie między Sprewą i Hawelą. Przemożny wpływ sąsiedniego Berlina przekształcił niewielkie swego czasu miasteczko Teltow, którego ludność zajmowała się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, w spory ośrodek przemysłu metalowego i elektrotechnicznego. Biorąc historycznie, Region Fläming należy do najmłodszych regionów Brandenburgii. Należąc dawniej do Saksonii, przyłączony został do Marchii dopiero w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim. Najciekawsza z krajobrazowego i turystycznego punktu widzenia jest zachodnia część tej wyżyny, tzw. Hoher Fläming wraz z najwyższym wzniesieniem Brandenburgii, wzgórzem Hagelberg koło Belzig. Ze względu na dawną graniczność Fläming jest krainą bogatą w zamki obronne.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki