BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XXIX sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXIX sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 GRUDNIA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z uroczystej, opłatkowej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  3. w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2013
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289 P
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo
  6. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego
  7. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
 9. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2009 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  4. odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki