BIPPiątek, 02.6.2023

Konkurs ofert na wspieranie, finansowanie oraz rozwój sportu kwalifikowanego w 2009 roku

Konkurs ofert na wspieranie, finansowanie oraz rozwój sportu kwalifikowanego w 2009 roku

Działając na podstawie Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.)
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2009 roku

Wysokość środków na zadanie w zakresie: wspierania, finansowego oraz rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2009 roku wynosi 200.000,00 zł

Celem zadania objętego konkursem jest rozwój sportu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, dzięki czemu zwiększa się możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby gnieźnieńskie, co w dłuższym okresie ma spowodować upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania:
Przygotowanie i udziału w zawodach sportowym w ramach rozgrywek ligowych w 2009 roku.

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert:
Wsparcie może być udzielane klubom sportowym z siedzibą na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, które spełniają warunki sportu kwalifikowanego , a ponadto:
 1. uczestniczą w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi albo o zasięgu wojewódzkim,
 2. przygotowują zawodników w sportach indywidualnych do najwyższych rangą imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski,
Kluby ubiegające się o wsparcie nie mogą posiadać zaległości z tytułu zobowiązań cywilno – prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno – prawnym.

Warunki i termin realizacji zadania:
 1. Oferent otrzymujący wsparcie finansowe na realizację określonego zadania zobowiązuje się do jej wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
 2. Realizacja zadania, na które klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Od klubu wymaga się po zakończeniu zadania, złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o której mowa w punkcie 1.
 4. Zadanie winno być realizowane w 2009 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w umowie.
Termin i sposób składania ofert:
 1. Kompletne oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2009 roku do godziny 15.00
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (biuro podawcze). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedni wniosek oferty do pobrania ze strony internetowej: pobierz wniosek
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru (odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących),
  2. aktualną kopię statutu,
  3. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
  4. kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ostatni rok działalności,
  5. w przypadku korzystania z partnerów lub podwykonawców umowy lub oświadczenia tych podmiotów,
  6. oświadczenie o posiadaniu własnych środków finansowych określających udział własny podmiotu,
  7. w przypadku wykazania w ofercie środków finansowych pochodzących od sponsorów, oświadczeń tych podmiotów o gotowości ich przekazania ze wskazaniem terminów i kwot wsparcia lub odpowiednich umów
Termin , kryteria i tryb wyboru oferty:
Rozpatrzenie oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia oferty. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz stronie internetowej. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Ocenie podlegają następujące kryteria:
 1. merytoryczna ocena projektu i jego zgodności z celami zadania,
 2. zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
 3. wysokość środków własnych przeznaczonych za realizację oferty oraz poziom finansowania go z innych źródeł
 4. osiągnięcia i doświadczenia w realizacji podobnych projektów
 5. kwalifikacje kadry
Szczegółowe zasady dotyczące otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego określa uchwała nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. ((Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694)

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela:
Tomasz Pokładecki – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20, pok. 211, tel. 061 424-07-47 e-mail: tomek@powiat-gniezno.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki