BIPCzwartek, 01.6.2023

Zaproszenie na XLIV sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XLIV sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XLIV SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
26 LISTOPADA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu gnieźnieńskiego za lata 2007 – 2008.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za okres 01.01.2007 do 31.12.2008.
 9. Stan ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2009:
  1. Program Ochrony Środowiska.
  2. Plan Gospodarki Odpadami.
  3. Informacja o realizacji Programu Ochrony Powietrza.
  4. Informacja o działalności kontrolnej WIOŚ w powiecie gnieźnieńskim.
  5. Odnawialne Źródła Energii w Wielkopolsce.
  6. Warunki udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
 10. Zagadnienia ochrony środowiska w świetle działalności kontrolnej i badawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.
 11. Sprawozdanie z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie.
 12. Informacja Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego o sytuacji na akwenach wodnych w Powiecie Gnieźnieńskim.
 13. Informacja o współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2009 roku.
 14. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w rolnictwie, zgłoszonego przez radnego Tadeusza Pietrzaka.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  4. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  5. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  6. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  7. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością przesyłu;
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  10. w sprawie: określenia zadań na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki po przeniesieniach, z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  11. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży na okres od dnia 01.07.2010 roku do 31.05.2014 roku;
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki