BIPNiedziela, 04.6.2023

Zakończenie realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

Zakończenie realizacji rządowego programu  „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
Podstawą prawną przedsięwzięcia był art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.1), natomiast zasady udziału w nim były określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 roku (Dz.U.07.163.1155) zmienionym rozporządzeniem z dnia 12 maja 2008 roku (Dz.U.08.94.598). Zakładał on poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek oświatowych wraz z ograniczeniem dostępu osób z zewnątrz i działaniami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


Z pomocy finansowej w ramach programu skorzystać mogły szkoły, mające więcej niż 200 uczniów oraz bez względu na ilość wychowanków młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Maksymalna kwota jaką mogły uzyskać szkoły ze środków budżetu państwa, nie mogła przekroczyć 80% ogółu kosztów zakupu i instalacji urządzeń do monitoringu. Pieniądze przyznawane były wojewodom, którzy następnie w formie dotacji przekazywali je organom prowadzącym szkoły na podstawie wcześniej ocenionych i przyjętych do realizacji wniosków udziału w tym programie.


W Powiecie Gnieźnieńskim w okresie realizacji programu w latach 2007-2009 wsparciem objętych zostało 14 placówek oświatowych, w których zrealizowano 21 projektów z zakresu programu, na łączną kwotę 251 125,55 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono kamery, monitory urządzenia rejestrujące oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu. Zabezpieczono wejścia do szkół i placówek, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków oraz ogrodzenia zewnętrzne, boiska i miejsca przeznaczone do gier i zabaw zespołowych.

Instalacja urządzeń monitorujących znacznie poprawiła bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkół i placówek, poprzez zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym. Urządzenia te pozwalają między innymi na wzrost wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach i placówkach. Poprzez korzystanie z programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wypełnia zadanie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach w związku z ogólną odpowiedzialnością za działalność szkół i placówek oświatowych.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki