BIPNiedziela, 04.6.2023

Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

 Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010, oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, oraz Uchwały XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 oraz Uchwały Nr IX/95/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2013,

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. „Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych”.

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 9 ppkt a, c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bf/54 (Uchwała Nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przejęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 oraz Uchwała Nr IX/95/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2013).


II. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania polega na zapoznaniu i praktycznym sprawdzeniu prawidłowego zachowania oraz niesienia pierwszej pomocy w czasie nagłych zdarzeń losowych (wypadki komunikacyjne, pożary, utonięcia, porażenia prądem).
Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu (miasta i wioski w poszczególnych gminach) poprzez:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • konkursy;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • pokazy z użyciem sił i środków ratownictwa drogowego;
 • akcje informacyjne (foldery, ulotki, itp.).
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2010 roku kwotę 4.000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.


V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadnia określa się od dnia 23 kwietnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
Warunki realizacji:
 1. Przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych w gminach powiatu gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców (młodzież i dorośli).
 2. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 3. Zakończenie realizacji zadania poprzez organizację symulowanej katastrofy drogowej z udziałem uczestników szkoleń.


VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się do 31 marca 2010 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze).
Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Rzetelny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadanie własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie dokumentacji finansowo - księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 66 20.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki