BIPNiedziela, 04.6.2023

Zawiadomienie

Zawiadomienie
budowa drogi gminnej w miejscowości Łubowo, gmina Łubowo.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Urzędu Gminy Łubowo i obejmuje nieruchomości oznaczone numerami działek:
  • dz. nr 179 położona w miejscowości Łubowo, stanowiąca własność osób fizycznych
  • dz. nr 177 i 178 położone w miejscowości Łubowo, stanowiące własność Gminy Łubowo

Zgodnie z art.11d ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 ze zmianami) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust.5, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, pok.223 w godzinach pracy urzędu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki