BIPNiedziela, 11.6.2023

XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja ARiMR nt. wdrażania programu AIACS,
 8. Przeciwdziałanie bezrobociu :
  1. sprawozdanie PUP za rok 2003, plan działania na 2004
  2. sprawozdanie GARG z działalności w 2003 roku,
 9. Sprawozdanie PCPR za rok 2003, plan działania na 2004,
 10. Wykonanie zadań rzeczowych na drogi powiatowe w 2003 r., koszty zimowego utrzymania dróg,
 11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2003 r. - podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2003 roku,
 12. Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka organizująca czas wolny młodzieży,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych,
  2. przekształcenia liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych i techników w uzupełniające licea ogólnokształcące i technika uzupełniające,
  3. powołania uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, szkoły policealnej,
  4. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
  5. uchylenia uchwał nr VIII/54/99 i nr XX/119/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego,
  6. zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, jego jednostek organizacyjnych i osób prawnych dla których Powiat Gnieźnieński jest organem założycielskim,
  7. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  8. zmiany uchwały nr XXXIII/184/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany podstawy naliczania diet radnych powiatu,
 14. Interpelacje i zapytania Radnych,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne głosy i informacje,
 17. Zakończenie sesji.
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki