BIPPoniedziałek, 29.5.2023

L Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

L Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

L SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 KWIETNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009.
  1. przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2009 rok,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009,
  4. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2009,
  5. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2009 rok,
  6. debata absolutoryjna
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Krakowiak.
  2. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy Podchorążych na ul. Ks. kan. Stanisława Sobczaka, dokonanej na podstawie uchwały nr XXXIII/382/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 marca 2009 r.
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/201/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.
  4. w sprawie: zmian do uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXIX/251/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008 – 2013.
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Trzemeszno z przeznaczeniem na współfinansowanie utworzenia Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Wodnego dla Jednostki Operacyjno - Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo.
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłecku.
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Witkowie.
  8. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
  9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
  10. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki