BIPPoniedziałek, 05.6.2023

LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 maja 2010 roku
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik - Farmer Roku”.
 9. Przedstawienie współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Powiatem Gnieźnieńskim w świetle pozyskiwanych środków unijnych w latach 2006 – 2010.
 10. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2009 i przedstawienie planu na 2010 rok.
 11. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 12. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
  2. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  3. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
  4. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu, jak również powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki