BIPWtorek, 28.6.2022

O budżecie oszczędnym i proinwestycyjnym

I. Inwestycje finansowane z budżetu powiatu w roku 2004
 • Na ukończeniu są prace termomodernizacyjne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Decyzją Zarządu Powiatu podejmowane są prace remontowe poszczególnych placówek oświatowych podległych gnieźnieńskiemu starostwu.
  Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie rozpoczęła się z początkiem września 2003 r. Wymieniono w całości stolarkę okienną i drzwi (ok. 460 m2), docieplono stropodach wełną mineralną (1400 m2), docieplono budynek w postaci wykonania termoizolacji w systemie „Atlas" (3500 m2). W trakcie wakacji szkolnych w roku bieżącym nastąpi również wymiana kotlowni z węglowej na gazową wraz z zamontowaniem kolektorów słonecznych.
 • W chwili obecnej trwają również prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Prace remontowe koncentrują się na dociepleniu budynków szkoly i hali gimnastycznej. W roku ubieglym wymieniono stolarkę okienną. Zostanie również wymieniona kotlownia, która będzie pracowala z zastosowaniem biopaliw. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na koniec sierpnia 2004 r.
 • Planowana jest ponadto wymiana stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr1 w Gnieźnie
 • Zostanie także dokończony remont w ZSP nr 3 przy ul. Sienkiewicza – otynkowanie budynków, uporządkowanie i naprawa boiska, naprawa dachu itp.
 • W roku 2004 planowane jest również przeprowadzenie termomodernizacji w ZSP nr 2 przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie. W chwili obecnej trwają prace nad dokonaniem audytu energetycznego.
 • Modernizacja drogi powiatowej Kamionek – Imiolki – Skrzetuszewo na odcinku 1,3 km od drogi wojewódzkiej nr 197 do Imiolek. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gminą Kiszkowo zadanie to zostalo powierzone do wykonania Gminie Kiszkowo. Powiat przekaże na ten cel 100 tys. zl. Termin realizacji inwestycji – koniec maja 2004 r. Starosta Gnieźnieński czyni ponadto usilne starania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację niniejszej inwestycji z Urzędu Marszalkowskiego w Poznaniu.
 • Modernizacja drogi powiatowej Murowana Goślina – granica powiatu Karczewo na odcinku 3 km. Droga będzie finansowana ze środków z programu SAPARD. Termin realizacji – koniec lipca 2004 r.


II. Oszczędności w budżecie powiatu w roku 2003:

 • Budżet powiatu gnieźnieńskiego w roku 2003 zamknięto dużymi oszczędnościami, dzięki którym w roku 2004 będzie możliwa realizacja zadań przyjętych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Kwota oszczędności pozwoli na uzupelnienie rezerwy budzetowej do 1% oraz na wspólfinansowanie zakupu echokardiografu, a także na dokończenie innych zadań inwestycyjnych. Dzięki oszczędnościom w budżecie powiatu udalo się ponadto bez większych problemów skonstruować budzet na rok 2004. Dokladna kwota oszczędności będzie znana na sesji absolutoryjnej Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 29 kwietnia.
 • Oszczędności udało się zgromadzić dzięki racjonalnej i konsekwentnie realizowanej polityce oszczędnościowej przy jednoczesnej 100 % realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym
 • Dochody budżetu powiatu zrealizowano na poziomie 69.965.420 zł. a wydatki na poziomie 71.374.202 zł.
 • Budżet powiatu gnieźnieńskiego w roku 2003 wykonany został w następujących wielkościach:
  • Budżet dochodów zrealizowano w 100.71% w stosunku do planowanej wielkości
  • Budżet wydatków wykonano w 98,64% w relacji do kwot planowanych
  • Stąd, zwiększenie dochodów (o 741.162 zł.) i jednoczesne zmniejszenie wydatków (o 871.517 zł.) pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu o 50% (z 2.887.321 zł. do 1.408.782 zł.)
 • Struktura wykonania dochodów wg źródeł ich pochodzenia w roku 2003 przedstawia się następująco:
  • 66% subwencja ogólna
  • 14% dotacje na zadania własne powiatu
  • 11% dochody własne
  • 9% dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
 • W ramach wydatków ponoszonych z budżetu powiatu 7,46% przeznaczono na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.326.941 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane poprzez zgromadzenie dochodów z następujących źródeł:
  • 40% obligacje
  • 37% środki własne
  • 7% SAPARD
  • 7% pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 5% dotacje
  • 4% z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
 • Realizacja ważniejszych wydatków majątkowych w roku 2003 przedstawia się następująco:
  • Modernizacja dróg powiatowych 1.990.817 zł. (Wilkowyja – Skrzetuszewo, Murowana Goślina – Kiszkowo – Dąbrowa Kościelna, Wilkowyja – Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo, Mieleszyn – Kłecko. Na modernizację drogi powiatowej Mieleszyn – Kłecko powiat gnieźnieński otrzymał dofinansowanie z ramach programu SAPARD na kwotę 364.695 zł.)
  • ZOZ w Gnieźnie 722.599 zł., z czego: 272.852 zł. – zakup różnego sprzętu medycznego, 449.599 zł. – utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  • Kolumny Transportu Sanitarnego 538.771 zł. – zakup jednej karetki reanimacyjnej Mercedes oraz trzech karetek przewozowych
  • Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 200.000 zł. Termomodernizacja SOSW nr 2 w Gnieźnie była dodatkowo finansowana ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 540.144 zł.
  • Termomodernizacja II LO w Gnieźnie 175.000 zł. Termomodernizacja II LO była dodatkowo finansowana ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 177.513 zł.
  • Roboty budowlano – montażowe przy budowie hali sportowej przy II LO w Gnieźnie na kwotę 1.226.666 zł. ( w roku 2003 została wydatkowana ostatnia rata w ramach zapłaty za realizację przedsięwzięcia)


Agnieszka Rzempala-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych